Valfrihet och utveckling

Senaste sammanträdet med Utbildningsnämnden präglades av ärenden som handlade om utveckling, kvalitet och valfrihet inom skolområdet.

1. Nämnden fick information om ansökningarna (6 ifrån Lund) inför andra och sista omgången av försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning. När detta skrivs har 60 ansökningar har kommit in till Skolverket, som i november presenterar sitt beslut om vilka som kommer att få delta i försöket. (Obs att försöksverksamheten är tänkt att permanentas i den nya gymnasieskolan, Gy11) Lund är ju unikt i och med att vi redan har 2 av de tio som redan är godkända. Är det då verkligen lönt att skicka in fler ansökningar?

Bestämmelserna säger att: Spetsutbildningarna ska vara jämnt fördelade över ämnesområdena matematik eller naturvetenskap och samhällsvetenskap eller humaniora och vara spridda geografiskt.

Det som gör Lund speciellt är att våra två utbildningar, fysik och historia, trots den mycket korta framförhållningen intresserat i särklass flest elever. Att vi fick två trots regionalpolitiken borgar ju för att ansökningarna höll mycket hög kvalitet. Om kvalitet och elevintresse får avgöra och inte regionalpolitiken tar över så bör det bli minst en utbildning till i Lund. Vi väntar med spänning på avgörandet i november.

Det utvecklingsarbete och enorma engagemang som finns på våra skolor kommer förstås eleverna tillgodo även om det inte blir till en spetsutbildning. När beslutet är fattat är det dags för oss att diskutera lokala och regionala spetsutbildningar. Det är viktigt att även de teoretiskt mest begåvade eleverna får allt stöd och uppmuntran. Det skall inte bara finnas alternativ för idrott och kultur. Självklart får inte dessa satsningar göra att vi glömmer vikten av hög och jämn kvalitet på alla utbildningar och på det extra stödet till dem som behöver mera hjälp , mer tid…

2. Utbildningsnämnden yttrades sig också över ansökningar om att starta fristående skolor. Här blev de ideologiska skiljelinjerna väldigt tydliga. Den samlade vänstern (s, v, och mp) sade i princip nej till alla nya utbildningar som kunde ses som konkurrenter till kommunal verksamhet. Värt att notera är att miljöpartiet i Lund inte är alls lika positivt till alternativ på skolområdet som miljöpartiet är på riksnivå. Vänsterpartiet gick ett steg längre än de båda andra och sade även nej till nya etableringar som kompletterar det kommunala utbudet.

Min åsikt är väldigt klar. Skolor som klarar de krav på kvalitet som skolverket ställer skall få starta. Mångfalden och konkurrensen gynnar utvecklingen även om det självklart kan uppstå problem ibland. Det är eleverna som skall få välja de utbildningar de vill gå och också indirekt avgöra vilka skolor som finna kvar eller får lägga ner. Utbildningsnämnden i Lund ansvarar för fyra mycket bra gymnasieskolor. Vi har inte anledning att vara rädda för konkurrens. De fristående är bra alternativ, med lite annorlunda arbetssätt och framför allt en småskalighet som många elever önskar och som kommunen inte kan erbjuda. Vi har också en viktig uppgift i att främja ett gott samarbete mellan alla skolor i kommunen, oavsett huvudman.

3. Andra beslut handlade om:
-rutiner för godkännande av enskild verksamhet (enskilda förskolor, pedagogisk verksamhet-dvs dagmammor samt skolbarnomsorg – dvs fritidshem och fritidsklubb)
-uppföljning av modersmålsverksamheten
-nämndens ärendeberedning
-yttrande över handlingsplan för kommunens kulturpolitisk strategi
-yttrande över transportstrategi
-fastställande av elevpeng för gymnasiesärskolan
-ansökan om statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning

4. På vår lista stod också delårsrapporten per 31 augusti. Behoven när det gäller gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare är stora och nämnden kommer diskutera dessa frågor vidare vid ett speciellt möte den 30/9. Återkommer till detta.

Annonser
%d bloggare gillar detta: