Fristående skolor – en tillgång för Lund

Kommunrevisonen har i en granskning studerat hur etableringen av enskilda förskolor och fristående grund- och gymnasieskolor påverkat kommunen. Kommunen hade när granskningen gjordes 2008/2009 8 fristående grundskolor, 1 särskola och 12 fristående gymnasieskolor. Revisionen gjorde då bedömningen att verksamheten nått en sådan omfattning att det var dags för en separat granskning för att följa upp hur skolutbudet och skolverksamheten påverkats.

Det är min uppfattning att etableringen av enskilda förskolor och fristående grund- och gymnasieskolor är positiv. Konkurrensen och elevernas/föräldrarnas möjlighet att välja mellan olika pedagogiker och/eller arbetssätt, olika stora skolor osv är en av de faktorer som gör att Lunds skolor åter ligger i topp. Kommunala och fristående kompletterar varandra och för verksamheten framåt. Utifrån min horisont är resultatet av granskningen positivt.

Revisionen skriver:

Utifrån den övergripande revisionsfrågan om nämnderna har en tillfredsställande ekonomisk kontroll på effekterna av etableringen av fristående skolor, så gör vi bedömningen att nämnderna (utbildningsnämnden samt de två barn- och skolnämnderna) har detta. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på en bristande kontroll av utvecklingen inom skolområdet.

Det är just detta som är viktigt när vi från Lunds kommun yttrar oss över ansökningar om etablering av fristående skolor i kommunen. Kommer det att innebära påtagliga ekonomiska och organisatoriska problem för kommunen på lång sikt? Om etableringen inte bedöms ge negativa effekter på lång sikt så skall vi tillstyrka ansökan. Den pedagogiska kvaliteen mm skall Skolverket och Skolinspektionen bedöma.

Från Alliansens sida har vi tillstyrkt de flesta ansökningar. Jag menar att det är föräldrar och elever som skall välja skola, inte politiker som skall välja åt dem. I en så stor kommun som Lund skall det mycket till för att vi inte skall kunna anpassa den kommunala verksamheten till ökad valfrihet för eleverna. Det är tragiskt att friskolemotståndarna alltid utgår ifrån att den kommunala skolan, som de säger sig värna, alltid skall förlora när eleverna väljer fritt. Jag tror inte att det är så, vi har en bra kommunal skola i Lund. Här är det viktigt att krav och förutsättningar är lika. Vi har tagit ett viktigt steg i vårt nya resursfördelningssystem och flera viktiga beslut har tagits av Alliansen på riksnivå. Friskolor har inte bara rättigheter de skall ha lika skyldigheter också.

Den samlade vänstern har med några få undantag sagt nej till de flesta etableringar. En del av dessa har visat sig (efter att skolverket gett tillstånd) bli mycket bra komplement och lyckade tillskott i Lunds utbildningsutbud. Tur att eleverna och inte vänstern fick välja.

Revisionen drar följande slutsatser med anledning av granskningen:

 vi har inte funnit några belägg för att de fristående skolornas etablering lett till kostnadsökningar för kommunens skolverksamhet jämfört med om kommunen bedrivit verksamheten i egen regi
 de fristående skolorna tycks ha påverkat kvalitetsutvecklingen inom kommunens skolverksamhet till största delen positivt
 informationen till kommunens familjer och elever om de fristående skolorna bedöms vara tillfredsställande
 kommunen försöker integrera de fristående skolorna i den långsiktiga personal och lokalplaneringen men det är samtidigt svårt att planera för den fria marknadens utveckling
 det fria skolvalet i sig har inte lett till ökad segregering men den boendesegregering som finns avspeglar sig i det fria skolvalet. Man väljer bort skolor i redan segregerade områden, vilket vi anser särskilt bör uppmärksammas.

Detta goda resultat kan naturligtvis tillskrivas vårt målmedvetna arbete, med utgångspunkt i att detta är något positivt och att problem skall övervinnas, för:

– goda relationer och gott samarbete.

– samverkan och dialog kring redovisning av kvalitet och resultat. På denna punkt finns dock mer att göra.

– direkt skolpeng för förskola och grundskola och elevpeng på gymnasiet som fördelar resurserna rättvist oavsett vilken skola eleven/föräldrarna väljer. Ett utvecklingsområde är lokalbidragen som måste förändras om de fristående alternativen skall kunna placera sig i nybyggnadsområden. Som det nu ser ut är det bara kommunen som har råd med dessa lokaler.

Under förra mandatperioden när socialdemokrater, vänstern och miljöpartiet (i Lund gillar miljöpartister inte fristående skolor vilket de som bekant gör på riksplanet) fattades flera beslut för att inskränka valfriheten, för att göra det svårare att få tillstånd och för att ge mindre resurser till barn i enskilda förskolor och fristående grundskolor. De motiverade det med rättvisa men det var en underlig rättvisa. Enligt det miljöpartistiska skolkommunalrådet hade Lunds kommunala skolor en överkapacitet på ca 500 platser. I stället för att anpassa organisationen efter behovet så skulle bidragen till de fristående skolorna minskas för att kommunen skulle behålla denna stora ”platsreserv”. Det hela slutade med att kommunen efter en Länsrättsdom fick ändra sina regler och rutiner ungefär så som vi från alliansen krävt hela tiden.

Uppgiften att vissa skolor aktivt väljs bort måste analyseras och diskuteras noggrannare.

Den enda garanten för verkligt lika villkor ligger i fortsatt Alliansstyre i riket och i kommunen efter valet 2010.

%d bloggare gillar detta: