Nystart för dagmammorna?

Jag har i tidigare inlägg Dagmammorna behövs och Från dagmamma till pedagogisk omsorg skrivit om att det i och med riksdagens beslut om barnomsorgspeng och etableringsfrihet inte bara för enskilda förskolor utan också för enskilda dagmammor kan komma ett nytt alternativ för pedagogisk verksamhet för våra barn.

Inför utbildningsnämndens beslut om regler för godkännande av verksamheten skriver Skånskan om detta: Privata dagmammor kan bli verklighet och Maria önskar familjehem för David

Från Dagmamma till Pedagogisk omsorg

I Södra Sandby har antalet barn hos dagmamma, eller som det heter familjedaghem, har minskat och i våras fanns bara en dagmamma kvar. Detta ledde till att Barn och skolnämnden tyvärr beslöt att lägga ner familjedaghemmet och föra över verksamheten till en av byns förskolor. De berörda föräldrarna opponerade sig naturligtvis och när BSN Lund Öster sammanträdde 090819 hade de lämnat in en skrivelse till nämnden. Nu kommer beslutet att följas upp under hösten så man kan se om efterfrågan ökar. Ett av föräldrarnas argument mot nedläggning var just att det snart kommer fler barn vars föräldrar vill ha dagmamma.

Från och med den 1:a juli finns det en annan möjlighet. I april fattade riksdagen beslut om att ändra skollagen så att det införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer.

Det betyder att kommunen blir skyldig att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi under förutsättning att verksamheten håller samma nåvå på kvalitet och säkerhet som motsvarande kommunala verksamhet.

Utbildningsnämnden, som ansvarar för kommunens relationer med de olika enskilda och fristående verksamheterna på skolområdet, kommer på sitt septembersammanträde att besluta om reviderade tillämpningsanvisningar för godkännande av desamma. Det innebär att det kommer finnas riktlinjer för att starta ”privata dagmammor” eller som det nu heter ”pedagogisk omsorg i enskild regi”. Kommunen har ansvar för tillsyn av verksamheten så den håller den kvalitet som skollagen bestämmer och är skyldig att betala bidrag per barn efter samma regler som till de egna kommunala verksamheterna.

Det kan handla om en ensam dagmamma, en grupp av dagmammor, komplement till en enskild förskola, dagmammeaktiebolag?

Ser fram emot den första ansökan.

90px-Smilie_Kissen