Praktikplats viktigt för särskoleelever

För ett par veckor sedan besökte jag Gymnasieskolan Vipan och träffade lärarna på det fyraåriga nationella programmet. Det blev två trevliga, intressanta och lärorika timmar i personalrummet där jag fick veta mer om hur de lagt upp verksamheten, om glädjeämnen och problem.

De fyraåriga programmen vänder sig till ungdomar som gått i grundsärskola eller träningsskola. Gymnasieåren är viktiga för att förbereda ungdomarna för ett bra vuxenliv med arbete, eget boende och fritid. Praktik på olika arbetsplatser är en viktig del av alla gymnasieåren, den skall vara individuellt anpassad och samverka med den teoretiska undervisningen för att förbereda för ett framtida yrkesliv.

En av de saker vi samtalade mycket om var behovet och anskaffandet av praktikplatser. Lärarna berättade att de lägger mycket tid på just anskaffandet. Bra praktikplatser, som verkligen passar den enskilda eleven, kan dessutom ofta leda till jobb. De berättade också att det var förhållandevis lättare att få praktikplatser i den privata sektorn än inom kommun och landsting. Det är verkligen glädjande att det fungerar bra i den privata sektorn och jag ser det som ett bevis att dessa elever verkligen kan.

Däremot är det bekymmersamt att Lund och andra kommuner inte är så bra (hälften av eleverna kommer från kommunerna runt Lund). Det är självklart att vi skall vidta åtgärder för att öka utbudet av praktikplatser. Just för att varje elev skall få prova lite olika arbetsplatser och ha en chans att hitta något som passar måste det ju finnas ett utbud.

Som ordförande för utbildningsnämnden får jag förstås börja i den ”egna” organisationen. Jag har talat med Utbildningsdirektören om en inventering av möjliga platser inom vår organisation och en diskussion med verksamheterna om hur många platser med hög kvalitet vi kan ställa upp med varje år. Efter diskussionen med lärarna ser jag redan flera möjligheter beroende på elevernas behov och intressen.

När det är gjort vill jag att vi går vidare och gör en sådan inventering i hela Lunds kommun, tar diskussion med grannkommunerna, Region Skåne osv.

Detta är ett mycket viktigt projekt som jag hoppas vi kan gå vidare med under hösten.

Annonser

Genushysteri

Så kan det gå när alla skall vara feminister

Åtal mot den tidigare i år häktade före detta länspolismästaren planeras till midsommar och omfattar 23 olika punkter. Däribland koppleri, sexköp och flera våldtäkter. Denne högt uppsatte statstjänsteman kallade sig feminist och det hjälpte honom länge till stor framgång. Han reste land och rike runt – ja, även utomlands – för att undervisa om maktstrukturer, sexualiserat våld, genusordningen och manligt förtryck av det underordnade könet. Länspolismästarfallet får stå som sinnebild för att genushysterien i vårt land har gått för långt.

Genus – vänsterns framgångsrecept

Ansvar utan skattehöjning

Finanskrisen har märkts även i Lund men med en god hushållning med våra gemensamma resurser och en ansvarsfull politik har Lund klarat sig bra. Under 2010 har vi till och med kunnat satsa extra på vuxenutbildning, Internationella skolan, datorer på högstadiet och gymnasiet, utveckling av matematikundervisningen osv för att nämna några satsningar inom utbildningsområdet.

När Alliansen nu presenterar budgetförslaget för 2011 och ramar för de kommande åren finns det fortfarande utrymme för en del satsningar trots att osäkerheten inför 2011 är stor. 2010 blir bättre än väntat men ännu är det svårt att göra säkra prognoser för 2011.

För de kommande åren kan Lundaborna glädja sig åt att det blir ett inomhusbad i Dalby i anslutning till den nya skolan som behövs nu när Dalby växer. Det blir naturligtvis satsningar på skolan och förskolan där barnantalet ökar kraftigt, konstgräsplan i Södra Sandby, 10 miljoner till kulturen, en rejäl satsning på upprustning och renhållning av parker och gator, lördagsöppet på Turistbyrån och inte minst vårdnadsbidrag införs från 2012.

Budgeten för kommande år kommer att diskuteras i kommunfullmäktige i juni och om inte för så återkommer jag då och berättar lite mer om satsningar som jag tycker är viktiga.

Till sist skatten. Alliansens budgetförslag för 2011 innehåller oförändrad skatt. Detta till skillnad från vänsterpartierna som vill höja med 1 krona (40 öre i kommunen och 60 öre i regionen). Lund har redan den sjätte högsta skatten i Skåne. Det är min uppfattning att vi så snart det är möjligt bör fortsätta att sänka skatten, både i kommunen och på riksplanet.

Ursprungligen publicerad på min valblogg i Lokaltidningen

Sydsvenskan
Skånskan
Lokaltidningen

Betyg från årskurs sex

Om Alliansen vinner valet blir årets fjärdeklassare den första kull som får betyg i årskurs sex. Samtidigt får sjuorna och åttorna betyg för första gången. Men vad händer om vänsterpartierna vinner valet? (S) accepterar betyg i åk 6, (MP) vill ha först i åk 9 och (V) inga betyg alls i grundskolan.

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund Alliansens förslag om att betyg ska sättas från och med årskurs sex i grundskolan, och hur det ska gå till.

Bakgrunden till förslaget är förstås Alliansregeringens satsning på kunskap och kvalité i skolan. Regeringen har redan genomfört ett antal reformer för att höja kunskapsresultaten. Nya kursplaner ska införas med tydliga kunskapskrav i årskurs tre, sex och nio; nationella prov blir obligatoriska i årskurs tre; skriftliga omdömen har redan införts från första klass och den nya betygsskalan ska innehålla fler steg än i dag.

Nu kommer också det efterlängtade beslutet om tidigare betyg. Med betyg från årskurs sex blir skolan bättre på att ge tydlig information till elever och föräldrar. Skolan kan också följa upp resultaten, så att hjälp kan sättas in i tid.

Föräldrar och elever har rätt till en tydlig information om hur det går i skolan och den elev som riskerar att få underkänt måste få veta det tidigt, så att det finns tid att höja betyget.

Från och med höstterminen 2012 föreslås eleverna i årskurs sex i grundskolan få betyg, och då får även sjuorna betyg för första gången.

Endast en fortsatt Alliansregering är garanten för att betyg verkligen kommer att ges från årskurs sex.

Detta inlägg är även publicerat på min valblogg hos lokaltidningen

Studieavgift för utländska studenter

Nu är det beslutat! Avgifter för elever från icke-europeiska länder  införs höstterminen 2011

Riksdagen har nu fattat beslut om propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter till riksdagen.

Utbildningsmarknaden är global. På den marknaden ska Sverige konkurrera genom att erbjuda utbildningar av hög kvalitet, inte genom att bjuda på gratis utbildning. Riksdagen har med bred majoritet beslutat om regler för studieavgifter. Svenska elever, elever från EU samt elever från EES   (Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz ) har även i fortsättningen rätt till avgiftsfri utbildning. Övriga studenter som vill läsa i Sverige skall betala en avgift. Universitet och högskolor bestämmer själva hur hög avgiften ska vara utifrån principen om full kostnadstäckning.

För att icke-europeiska elever även i fortsättningen skall ha möjlighet att studera i Sverige införs två stipendiesystem. Det ena, som till en början omfattar 30 miljoner per år, vänder sig till studenter i de 12 länder som Sverige har långsiktigt biståndssamarbete med. Stipendierna kommer att administreras av Svenska institutet.

Det andra stipendiesystemet som 2011 omfattar 30 miljoner och från och med 2012 kommer att vara 60 miljoner per år riktar sig till särskilt kvalificerade studenter. Pengarna kommer att fördelas till universitet och högskolor som därefter själva fördelar stipendierna till studenter.

Utländska studenter är självklart en tillgång för den svenska högskolan. Genom att vi slutar bjuda alla, även de som kan betala, på gratis utbildning, kan vi nu satsa speciellt på studenter från våra biståndsländer och på särskilt duktiga studenter. Detta är ett mycket mer effektivt sätt att använda svenska skattepengar.

Kostnaderna för utomeuropeiska studenter vid svenska universitet är i dag 500 miljoner kronor. Till detta kommer de kostnader för t ex svenskundervisning som kommunerna är skyldiga att erbjuda de studenter som sökt utbildning som varar i minst två år. Dessa pengar bör kunna användas för att öka kvalitén på undervisningen. Det är många ämnen där studenterna klagar över att man har alldeles för lite undervisningstid. Där hoppas jag på en kraftig kvalitetshöjning framöver.

Samtidigt med detta beslut slås det fast i lag att studierna för svenska studenter skall vara avgiftsfria.

Beslutet att införa avgifter stöddes av Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Lund – Skånskan.se.

Bra lärarutbildning viktigare än lärarlegitimation

Med anledning av förslaget att införa lärarlegitimation konstaterar många, däribland Sveriges kommuner och Landsting, att en bra lärarutbildning är viktigare än lärarlegitimation. Visst är det så men det behöver inte betyda att legitimation är en dålig idé. Mycket beror på hur legitimeringen byggs upp, vilka möjligheter det finns att få tillgodogöra sig tidigare erfarenheter osv. Validering av kunskaper och färdigheter hos personer med en annan utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet än lärarhögskola måste vara en självklarhet. Vägen genom lärarhögskolan måste inte vara den enda vägen. Möjligheten att dra in legitimationen är också en viktig del i förslaget.

Om lärarlegitimationen införs så att alla som i dag gått igenom lärarhögskolan och är anställda på våra skolor och förskolor, automatiskt, utan att man låter dem genomgå någon form av legitimationstest, får ut en legitimation skulle det fullständigt ta bort legitimiteten för legitimationen.

SKL har också ett annat bra förslag när det gäller lärarutbildningen:

– Det vore också bra att se över möjligheten att genomföra lämplighetstest i samband med antagningen till lärarutbildningen. Att vänta med bedömningen av lärarens lämplighet till introduktionsåret efter utbildningen kan bli kostsamt både för samhället och för den enskilde individen, säger Maria Stockhaus.

SKL:s pressmeddelande: Bra lärarutbildning viktigare än lärarlegitimation | Sveriges Kommuner och Landsting.

Kvalitetssäkrade lärare

Alliansen tar nu ytterligare ett viktigt steg framåt för att öka och säkra kvalitén i landets skolor. From 1/7 2012 införs yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. I fortsättningen skall endast den med legitimation få fast anställning och kunna sätta betyg. Legitimationen kräver inte endast examen utan även ett års godkänd tjänstgöring med mentor. Legitimationen skall också kunna omprövas. Detta är vad många elever och föräldrar efterlyst. Det är glädjande att regeringen även hinner fatta beslut att genomföra detta viktiga beslut för att höja lärarnas status och kvalitén i skolan. Reformen finansieras även av staten som skickar med pengar för de ökade kostnaderna för mentorer redan från 2011. Bra att kommunerna får en förberedelsetid

Den enskilt viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Därför är det ett allvarligt problem att attraktionskraften i läraryrket har minskat under ett antal årtionden. Ett tydligt uttryck för detta är att de som söker till läraryrket i dag har lägre studieresultat än de som sökte till läraryrket förr. Att vända denna utveckling är en central utmaning.

Duktiga lärare utför dagligen stordåd i klassrum runt om i Sverige, många gånger utan att få den uppskattning som de förtjänar. De möter varje elev med höga förväntningar och lyckas år efter år lära barn att läsa, skriva och räkna, får dem att upptäcka världen, ett nytt språk eller uttrycka sig kreativt och konstnärligt. Samtidigt vet vi att det finns lärare som inte borde vara lärare men som trots det fortsätter att utöva sitt yrke.

”Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012” – DN.se.