Utbilda fler läkare!

104px-Doctors_stethoscope_2Regeringen har beslutat att läkarutbildningen skall byggas ut för fjärde året i rad. Sedan 2006 har utbildningen ökat med över 25 %.

– Behovet av läkare i Sverige är stort. Det är därför mycket viktigt att vi nu kan fortsätta bygga ut läkarutbildningen. Samtidigt är det angeläget att, såsom nu sker, utbyggnaden äger rum på ett sådant sätt att kvaliteten värnas, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

Behovet av läkare är stort och Sverige har i många år fått förlita sig på invandrare och ”gästarbetare”. Så länge de kommer från Danmark och Island så är det kanske inget större problem, men många kommer från länder där läkarbristen är skriande. Av de som får läkarlegitimation varje år så är det tydligen lika många med utländsk examen som med svensk. Svenska ungdomar som vill utbilda sig till läkare och egentligen har betyg så att det räcker lottas bort och får söka sig till Danmark, Polen… för att få sin utbildning.

Situationen är egentligen densamma när det gäller veterinärer (här har också Alliansen utökat antalet utbildningsplatser men inte tillräckligt) men det som gör det så hemskt med läkarbristen i Europa är att vi dammsuger utvecklingsländer efter läkare som så väl hade behövts där.

I helgen kunde man läsa att det finns lika många Malawiska läkare i Storbritannien som det finns i Malawi och fler Malawiska sjuksköterskor i Storbritannien. Naturligtvis skall man inte hindra läkare från att söka jobb på en global arbetsmarknad men lika självklart skall Sverige utbilda så många läkare vi behöver och gärna några till. Det är omoraliskt att låta världens fattigaste länder stå för utbildningskostnaderna.

Läkarutbildningen byggs ut för fjärde året i rad

Elisabeth Höglund yttrar en obehaglig sanning

Elisabeth Höglund har etablerat sig som en sanningssägare när det gäller klimatet. Visserligen ser man allt oftare artiklar som ifrågasätter mänskligt orsakade koldioxidutsläpps inverkan på klimatet, det börjar så smått diskuteras, andra förklaringar presenteras. Men få är så tydliga med sin misstro mot gällande ”sanningar” som EH.

I artikeln beskrivs det återkommande fenomenet El Nino som orsakar regn och översvämningar, alternativt torka och skogsbränder, hotar korallrev och pingviner…, allt beroende på vilken sida av Stilla Havet man befinner sig på.

Många journalister och forskare, som t.ex i SvD häromdagen lindar försiktigtvis in sina resultat. Vi fick i alla fall veta att solen påverkar klimatet!

Elisabeth Höglund lindar inte in sina åskter. Hon säger vad hon tycker, väl medveten om konsekvenserna:
I dag kommer jag att reta upp många

Än en gång: Detta har inget med växthuseffekten och förbränningen av kol och olja att göra. Det är naturens egna obändiga och okontrollerade krafter vi har att göra med, krafter som vi människor inte har mycket att sätta emot. Så, kära politiker, fundera en stund på om ni verkligen klarar av att tygla naturen så att jordens medel- temperatur inte stiger med mer än +2 grader till år 2050 med tanke på hur starka de urkrafter är, som styr väder och klimat.
Då har jag ändå inte nämnt den starkaste av dem, solen.

Undrens tid är inte förbi

Susanna Baltscheffsky skriver om en forskarrapport, Solens aktivitet påverkar klimatet som publicerats i Science och visar att ”Små förändringar i solens aktivitet ger mätbara förändringar i klimatet kring ekvatorn.” Inte nog med det, hon skriver:

Att förändringar i solens aktivitet påverkar klimatet på jorden är välkänt. Till exempel ökade solaktiviteten i början av 1900-talet vilket skulle kunna förklara varför klimatet blev varmare då. Däremot anser de flesta forskare att skillnaderna i solaktivitet inte är orsaken till den snabba, globala uppvärmningen under de senaste decennierna, bland annat för att energiutstrålningen inte har ökat under den tiden.

Att det i svenska media presenteras alternativ till koldioxid när det gäller klimatförändringar är vi inte vana vid.

– Vi kan återskapa processen i en klimatmodell. Väldigt små ändringar i solaktiviteten blir mätbara förändringar på klimatet på jorden, säger Gerald Meehl vid klimat och atmosfärsforskningsinstitutet i Boulder, USA, som är en av artikelförfattarna.

Naturligtvis konstaterar forskarna att detta på intet sätt motsäger att koldioxiden dessutom gett temperaturökningar de senaste decennierna.

– Klimatförändringar som orsakas av solaktiviteterna läggs till den, säger Gerald Meehl.

Men om väldigt små ändringar i solaktiviteten blir mätbara förändringar i klimatet på jorden så minskar naturligtvis koldioxidens påverkansutrymme i samma takt. Nu är solaktiviteten dessutom mycket låg, koldioxidutsläppen fortsätter, koldioxidhalten ökar och temperaturökningen har ändå avstannat eller övergått till en minskning. Vilka slutsatser skall vi dra av det?

Byt landshövding i Blekinge?

Landshövdingen på Gotland fick nyligen avgå under skandalartade former. Frågan är om inte Blekinges landshövding också platsar i kategorin landshövdingar som missuppfattat sitt uppdrag.

I förra veckan gick remisstiden ut för yttranden över tillstånd för den rysk-tyska gasledningen som NordStream vill bygga mellan Ryssland och Tyskland på Östersjöns botten i Svensk ekonomisk zon.

Kommunerna i sydöstra Skåne har fört fram en mängd kritiska synpunkter och farhågor för miljö och fiskerinäringen. Även länsstyrelsen var kritisk och förde bl a fram synpunkter på gasberoendet.

Gotland och Kalmar län har yttrat sig. Båda var negativa och hade flera synpunkter och krav. Många hade spekulerat över om inte Gotland skulle godkänna projektet. NordStream har ju storsatsat på hamnen i Slite och nu skulle det vara ”dags att betala”. Men ack nej, Gotlänningarna överraskade positivt genom ett tydligt nej.

Så återstod Blekinge med en liknande situation. NordStream har redan börjat leverera sina rör till gasledningen trots att inget är klart. I avvaktan på byggstart har Karlskrona kommun upplåtit lagerplats på Verkö och hittills har man tagit emot 168 rör. Totalt har NordStream hyrt 80 000 kvadratmeter för att lagra 30 000 rör. För det får Karlskrona kommun 30 miljoner. Kontraktet på arrendet löper från 2009 – 2011.

Karlskrona kommun har yttrat sig åtminstone två gånger under det senaste året och haft synpunkter på bland annat hur gasledningen ska ligga samt på sjösäkerheten. Länsstyrelsen i Blekinge är utsedd som remissinstans. Men Blekinge väljer att inte yttra sig i detta brännande ärende. Enligt länsstyrelsens informationschef har länsstyrelsen gjort bedömningen ”att frågan inte berör vårt län”

Det är ett känsligt ärende som kan vara politiskt svårt, speciellt som regeringen valt att hantera det hela som ett miljöärende och inte som den säkerhetspolitiska fråga det också är. Att länsstyrelsen inte tar sitt ansvar och svarar utan väljer det riktigt fega alternativet talar för att det krävs åtgärder på högsta ledningsnivå.

Dags att ersätta ännu en landshövding? Man kan ju dessutom fråga sig om länsstyrelserna egentligen behövs? Arbetsuppgifterna bör kunna läggas över på andra.

”Alliansen måste våga mer”

Klokt sagt av Maud Olofsson:  Alliansen måste våga mer

Allians för Sverige måste våga stå upp för, förklara och argumentera utifrån de värderingar vi bär. Det finns de som är rädda för att tala om det vi gör i termer av frihet och att var och en ska få bestämma mer själv. Det duger inte. Att bara vara bäst på att administrera Sverige är inte målet.

För att Sverige skall bli ett föredöme som ”föregångslandet” krävs mer än att agera som en Per-Albin eller Erlander kopia.

Bra utbildning i Lund

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av Lunds kommuns skolor och övrig utbildningsverksamhet.

Ett par saker kan kommenteras redan nu:
– För det första slår skolinspektionen fast att vi har en bra utbildning i Lund.

– För det andra konstaterar de att vi kan bli bättre på övergripande dokumentation av framför allt resultat, i olika årskurser och i alla ämnen. Vårt kvalitetsarbete måste utvecklas. Verksamheten är alltså inte dålig men vi missar i dokumentation. Detta måste förstås åtgärdas. Det är viktigt både för bästa möjliga beslutsunderlag och för att säkerställa att alla elever verkligen får den undervisning och det stöd de har behov av och rätt till. En sak som jag ser allvarligt på är att inte alla elever fått skriftliga omdömen i alla ämnen och på alla skolor i grundskolan. Det måste ske till 100 % redan nu i höst. Tidiga åtgärder för att alla elever skall nå målen är avgörande för fortsatta studieresultat. Att det då inte finns sammanställningar av kunskapsresultaten i åk 5 i alla ämnen, utan bara i matte, svenska och engelska, är besvärande och måste också åtgärdas med start för årets femmor.

– För det tredje presenterade Skolinspektionen inga stora överrraskningar. Mycket av det de hade synpunkter på som t.ex processen kring kvalitetsredovisningarna, verksamheterna på fritidshemmen, nya likabehandlingsplaner och samverkan mellan olika verksamhetsformer är sådant som vi redan tidigare uppmärksammat och arbetar med. Det var bra att få ett ”kvitto” på att vi identifierat rätt utvecklingsområden.

Rapporten överlämnades i dag på eftermiddagen och skolinspektionens presentation kan sammanfattas med omdömet ”Lund är en bra skolkommun”. Från kommunens sida har vi kommenterat Skolinspektionens presentation, beröm och utvecklingsområden i nedanstående pressmeddelande. Nu har vi mycket läsande framför oss och kommunen skall också lämna svar på vilka åtgärder vi vidtagit och vilka planer på förändringar som vi har beslutat om med anledning av rapporten. Jag kommmer att återkomma när vi har trängt in i detaljerna.

God pedagogisk verksamhet och god utbildning i Lunds skolor
banner_bastaskol_grattisLund_2008Lund, som av Lärarförbundet utsågs till 2008 års bästa skolkommun, får bra betyg från Skolinspektionen. Under våren 2009 genomfördes en regelbunden tillsyn av förskola, grundskola, skolbarnomsorg, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Lunds kommun. Skolpolitiker, förvaltningschefer och rektorer i Lund tog fredagen den 21 augusti emot Skolinspektionens beslut.

Lunds skolor har en hög måluppfyllelse och goda resultat. En stor andel av eleverna går vidare från grundskola till gymnasieskola och sedan vidare till högskolestudier. Skolinspektionens övergripande intryck är att Lunds kommun har goda förutsättningar för att ge barn i förskola och skolbarnomsorg en god pedagogisk verksamhet och för att ge elever och studerande i alla skolformer en god utbildning.

Skolinspektionen tar fram förbättringsområden i sina rapporter när de gör regelbunden tillsyn i en kommun. Efter tillsynen i Lund lyfter man också fram ett antal förbättringsområden. Bland annat återstår det arbete för att ge alla elever ännu mer inflytande över sitt eget lärande och samverkan mellan de olika skolformerna kräver ytterligare insatser.

– Det har varit bra och lärorikt att möta Skolinspektionen. Som 2008 års bästa skolkommun vet vi att mycket fungerar bra inom skolverksamheten i Lund. Samtidigt finns det alltid saker som kan och bör förbättras. Därför är det viktigt för oss att nu få ta del av Skolinspektionens synpunkter på verksamheten, säger förvaltningscheferna Lena Leufstedt (Barn- och skolförvaltning Lunds Stad), Ann-Britt Wall Berséus (Barn- och skolförvaltning Lund Öster) och Sten-Bertil Olsson (Utbildningsförvaltningen).

Arbete pågår redan vad gäller flera av förbättringsområdena som Skolinspektionen lyfter fram. Bland annat vad gäller förbättrad kvalitetsredovisning och nya likabehandlingsplaner.

Senast den 21 november 2009 skall skriftligt svar från Lunds kommun på Skolinspektionens rapport ha kommit in till Skolinspektionen.

Från Dagmamma till Pedagogisk omsorg

I Södra Sandby har antalet barn hos dagmamma, eller som det heter familjedaghem, har minskat och i våras fanns bara en dagmamma kvar. Detta ledde till att Barn och skolnämnden tyvärr beslöt att lägga ner familjedaghemmet och föra över verksamheten till en av byns förskolor. De berörda föräldrarna opponerade sig naturligtvis och när BSN Lund Öster sammanträdde 090819 hade de lämnat in en skrivelse till nämnden. Nu kommer beslutet att följas upp under hösten så man kan se om efterfrågan ökar. Ett av föräldrarnas argument mot nedläggning var just att det snart kommer fler barn vars föräldrar vill ha dagmamma.

Från och med den 1:a juli finns det en annan möjlighet. I april fattade riksdagen beslut om att ändra skollagen så att det införs en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag som följer barnet till den verksamhet som föräldrarna väljer.

Det betyder att kommunen blir skyldig att godkänna förskolor, fritidshem och alternativa former av pedagogisk omsorg i enskild regi under förutsättning att verksamheten håller samma nåvå på kvalitet och säkerhet som motsvarande kommunala verksamhet.

Utbildningsnämnden, som ansvarar för kommunens relationer med de olika enskilda och fristående verksamheterna på skolområdet, kommer på sitt septembersammanträde att besluta om reviderade tillämpningsanvisningar för godkännande av desamma. Det innebär att det kommer finnas riktlinjer för att starta ”privata dagmammor” eller som det nu heter ”pedagogisk omsorg i enskild regi”. Kommunen har ansvar för tillsyn av verksamheten så den håller den kvalitet som skollagen bestämmer och är skyldig att betala bidrag per barn efter samma regler som till de egna kommunala verksamheterna.

Det kan handla om en ensam dagmamma, en grupp av dagmammor, komplement till en enskild förskola, dagmammeaktiebolag?

Ser fram emot den första ansökan.

90px-Smilie_Kissen